«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων  (CPV: 33696500-0)TOTAL ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ