Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
  Επιστ. Υπεύθυνος, Ιατρός Παθολογοανατόμος
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ B' : ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΣΤΑΝΚ
  ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ : ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΟΡΓΙΑΣΤΟΣ 
  

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικά με το Τμήμα

Η Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας αποτελεί μέρος του Τμήματος Παθολογικής Ανατομικής του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»  και είναι  λειτουργικά  και οργανικά διασυνδεόμενη με αυτό με επιστημονική αυτοτέλεια.

Η Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας λειτουργεί στο Νοσοκομείο μας από το 2005 πραγματοποιώντας εξετάσεις ανίχνευσης επαύξησης ογκογονιδίων και σε πλήρη ανάπτυξη από το 2018 διενεργώντας  μοριακές εξετάσεις ογκολογικών ασθενών.

Από τον Φεβρουάριο του 2021 και στα πλαίσια της επιδημιολογικής επιτήρησης, η Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας διενεργεί μοριακές εξετάσεις διαγνωστικού ελέγχου της νόσου COVID-19 με με τεχνικές Real-time PCR.

 • ΣΚΟΠΟΣ

  Σκοπός της Μονάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας είναι η διενέργεια και διεκπεραίωση μοριακών ιατρικών κλινικών εξετάσεων σε ανθρώπινους ιστούς, κυτταρικά υλικά, αίμα και βιολογικά υγρά με σημαντική συμβολή στην επίλυση πληθώρας ιατρικών προβλημάτων όπως :

  • επίλυση προβλημάτων διαγνωστικής και διαφορικής διαγνωστικής
  • εξατομίκευση και βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της στοχεύουσας θεραπευτικής αγωγής με ανάλυση βιοδεικτών
  • ανίχνευση και παρακολούθηση ελάχιστης υπολειπόμενης νεοπλασματικής νόσου
  • ανίχνευση κυκλοφορούντος στο αίμα καρκινικού DNA, miRNAs, lncRNAs και εξωσωμάτων (υγρή βιοψία)
  • προσδιορισμός γενετικών νοσημάτων/συνδρόμων που σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης νεοπλασιών
  • προσδιορισμός γενετικής προδιάθεσης στην εκδήλωση παθολογικών καταστάσεων
  • ταυτοποίηση, γονοτύπηση και ποσοτικοποίηση λοιμογόνων παραγόντων σε ιστούς και κυτταρικό υλικό (HPV, EBV, CMV, SARS-CoV-2, κ.ά)
  • εξετάσεις φαρμακογονιδιωματικής
 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Η Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας λειτουργεί στο Νοσοκομείο μας από το 2005 πραγματοποιώντας εξετάσεις ανίχνευσης  επαύξησης  ογκογονιδίων και σε πλήρη ανάπτυξη από το 2018 διενεργώντας τις ακόλουθες μοριακές εξετάσεις :

  –   εξετάσεις ανίχνευσης γενετικών βλαβών σε γονίδια (ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων,

  ελλείψεων, ενθέσεων και γονιδιακών επαυξήσεων στα  γονίδια K-Ras, N-Ras, B-Raf, EGFR,

  PIK3CA, HER2 κ.ά) με τεχνικές in situ υβριδισμού, PCR, Real-time PCR, αλληλούχισης DNAκ.ά.

  –  εξετάσεις  έκφρασης γονιδίων και χρωμοσωμικών διαμεταθέσεων σε μεταγραφικό και

  πρωτεΪνικό επίπεδο (HER2, PD-L1, ALK, ROS1 κ.ά.)

  – εξετάσεις μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI-MMR)

  – εξετάσεις ανίχνευσης, ταυτοποίησης, γονοτύπησης και σχετικής ποσοτικοποίησης του ιού HPV

  – εξετάσεις ανίχνευσηςκαι ταυτοποίησηςτου ιού EBV

  – εξετάσεις ανίχνευσης, ταυτοποίησηςκαι σχετικής ποσοτικοποίησης του ιού SARS-CoV-2

  – εξετάσεις υγρής βιοψίας

  Για όλες οι εξετάσεις χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια και πρωτόκολλα πιστοποιημένα για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD)και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές (FDA, EMA).

  Οι εξετάσεις αυτές στηρίζουν την σύγχρονες θεραπείες των νεοπλασιών που εφαρμόζονται στο νοσοκομείο μας και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους ογκολόγους για την θεραπευτική απόφασή τους.

  Η Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας εξυπηρετεί, εκτός των ασθενών που προσέρχονται στο νοσοκομείο μας, και περιστατικά ασθενών από άλλα νοσοκομεία της Αττικής καθώς και περιστατικά νοσοκομείων υγειονομικών περιφερειών από όλη την Ελλάδα.

 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ COVID-19

  Στην Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας διενεργούνται επίσης  μοριακές εξετάσεις διαγνωστικού ελέγχου της νόσου COVID-19  με τεχνικές Real-time PCR ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στους εισερχόμενους στο νοσοκομείο ασθενείς και στους συνοδούς αυτών, καθώς και σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου εβδομαδιαίως.

  Ο έλεγχος για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 αφού προηγήθηκαν οι κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για την διασφάλιση των προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

  Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε ειδικό οίκημα (ISOBOX) στην είσοδο του προαύλιου χώρου του νοσοκομείου με τη χρήση ειδικών στειλεών και φιαλιδίων μεταφοράς με υγρό αδρανοποίησης του ιού για την ασφαλή επεξεργασία των δειγμάτων στο εργαστήριο. Ελέγχονται δείγματα ρινοφαρυγγικών και στοματοφαρυγγικών επιχρισμάτων καθώς και δείγματα βρογχικών εκπλυμάτων (BAL) από την ΜΕΘ.

  Η επεξεργασία των  δειγμάτων και η απομόνωση του RNA του ιού (Extraction Area / Pre-PCRLab),γίνεται αυτοματοποιημένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο  στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο πιστοποιημένος Θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας Τάξης ΙΙ (Biosafety Cabinet Class II). Το προϊόν της απομόνωσης του κλινικού δείγματος (ιικόRNA) από κάθε δείγμα φυλάσσεται σε βαθιά κατάψυξη και σε θερμοκρασία -86°C.

  Ακολουθεί σε άλλο χώρο και σε άλλο πιστοποιημένο Θάλαμο Βιολογικής Ασφάλειας Τάξης ΙΙ, η διαδικασία παρασκευής των αντιδράσεων ανάστροφης μεταγραφής και αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (RealtimePCR) και η έναρξη της ανίχνευσης γονιδίων του ιού σε ειδικό θερμοκυκλοποιητή πραγματικού χρόνου με δυνατότητα διεκπεραίωσης 96 κλινικών δειγμάτων  τη φορά,πάντοτε με τη χρήση θετικού, αρνητικού και εσωτερικού ελέγχου.

  Στο Εργαστήριο μας ανιχνεύονται τα γονίδια Ν (νουκλεοκαψιδίου) και RdRp (RNA- εξαρτώμενης RNA πολυμεράσης) του ιού SARS-CoV-2  με ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα με όριο ανίχνευσης λιγότερο από 1 αντίγραφο/μl αντίδρασης (ειδικότερα, 0.2 αντίγραφα/μl αντίδρασης για το γονίδιο Ν και 0.14 αντίγραφα /μl αντίδρασης  για το γονίδιο RdRp) .

  Τα αποτελέσματα της εξέτασης για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 είναι προσβάσιμα στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ στις περισσότερες περιπτώσεις την ίδια ημέρα με αυτή της δειγματοληψίας και στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/για κάθε εξεταζόμενο. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται και στον ΕΟΔΥ αυτόματα μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο