• 17/06/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Υπηρεσιών λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing) δύο (2) οχημάτων» (CPV: 66114000-2)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  Read more
  • 14/06/2024
  Read more
  • 14/06/2024

  Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» για την προμήθεια «Επιδαπέδιας Ιστοκινέτας κλειστού τύπου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.387,10 € άνευ 24% ΦΠΑ, 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 38000000-5)

  Read more
  • 11/06/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2024 «ΦίλτρωνΕργαστηριακών,ΣυσκευώνΠλασμαφαίρεσης,Ειδικού Συστήματος Αδρανοποίησης,Ασκών Συλλογής Αίματος,ΥλικώνΚρυοσυντήρησης και Συσκευών Αιμοληψίας»(CPV: 33141500-5),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-8.20241.pdf

  Read more
  • 05/06/2024

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/6ΥΙ14690ΩΖ-ΡΤ3ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-14-2024-signed.pdf

  Read more
  • 29/05/2024

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33696500-0, 336962200-7 Πρόσκληση σε διαβούλευση με τεχνικές προδιαγραφές

  Read more
  • 29/05/2024

  1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

  Read more
  • 20/05/2024

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο