Το Νοσοκομείο Διοικειταί από Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΜΕΛΗ:

Εκπρόσωπος ιατρών : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων: ΒΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ