1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ”https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑ-6ΘΝΓ4690ΩΖ-ΞΤΗ.pdf