ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/6ΥΙ14690ΩΖ-ΡΤ3ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-14-2024-signed.pdf