ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ