Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» για την προμήθεια «Επιδαπέδιας Ιστοκινέτας κλειστού τύπου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.387,10 € άνευ 24% ΦΠΑ, 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 38000000-5)