ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΣΣΑΡΩΝ-4-ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-6ΓΗΔ4690ΩΖ-ΑΕ3.pdf