ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 19/2023 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 192699, ανάδειξης αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»