Διευκρίνιση επί της υπ’αρ. 44/2019 Διακήρυξη προμήθειας Υλικών συν Αιμοδιήθησης