ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2024 «ΦίλτρωνΕργαστηριακών,ΣυσκευώνΠλασμαφαίρεσης,Ειδικού Συστήματος Αδρανοποίησης,Ασκών Συλλογής Αίματος,ΥλικώνΚρυοσυντήρησης και Συσκευών Αιμοληψίας»(CPV: 33141500-5),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-8.20241.pdf