ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 58/20 «ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ»ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ