ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2024 Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων,για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DAVINCI»(CPV: 33162100-4),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-3.2024-9Υ0Λ4690ΩΖ-Ι3Η.pdf