ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2022 για την προμήθεια «Ενός (1) πλήρους συστήματος βρογχοσκόπησης»