ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 43/2022 CPV:33195200-5 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Κεντρικού Σταθμού Μ.Ε.Θ. και έξι (6) μόνιτορ» του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΣΤΑΘΜΟΥ-Μ.Ε.Θ-ΚΑΙ-ΕΞΙ-6-ΜΟΝΙΤΟΡ-ΨΞΔ14690ΩΖ-Π4Δ.pdf