ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 39/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Έξι (6) Τραπεζών Γενικής Χειρουργικής » του ΓΑΝΠ«ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-39.2022-ΕΞΙ-6-ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf