∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ
«Για την Εκµίσθωση Οικίας επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείµ 86 στον Πειραιά»