«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ραμμάτων (CPV: 33141126-9)»TOTAL ΡΑΜΜΑΤΑhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΡΑΜΜΑΤΑ.pdf