«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ιατρικών Υγρών και Αερίων με την προσθήκη αερίων για την μονάδα παραγωγής FTG» (CPV: 24111500-0)»ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ total