«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων, πλην αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειμενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)».ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΣΗΔΗΣ TOTAL