«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Παροχετεύσεις- Βαλβίδες θώρακα- Συστήματα αρνητικής πίεσης- Ουροσυλλέκτες» (CPV: 33141640-8)» ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ TOTAL