«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
Καθετήρων (CPV: 33141200-2)»ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TOTAL- ΕΣΗΔΗΣ