«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ψυκτικής Μηχανής 400KW» (CPV: 45331220-4).ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ