«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» (CPV:33184100-4)»ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ