ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩ«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλωσίμων  Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειμενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)»