ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Αγγείων- Εργαλείων Υπερήχων- Λαπαροσκοπικών Εργαλείων  (CPV: 33162200-5)»