«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Συρραπτικών Εργαλείων (CPV: 33141120-7)»TOTAL ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ