Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μιας Τράπεζας για τις ανάγκες του Ρομποτικού Συστήματος Χειρουργικής DA VINCI (CPV: 33192230-3)TOTAL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ