Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33696500-0, 336962200-7

Πρόσκληση σε διαβούλευση με τεχνικές προδιαγραφές