Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Συσκευών έγχυσης φαρμάκων, ορού, μετάγγισης & θέρμανσης αίματος «CPV: 33194000-6)»

 ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 2024