"ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ - ΒΕΛΟΝΩΝ (CPV: 33141310-6)"ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΒΕΛΟΝΕΣ TOTAL- ΕΣΗΔΗΣ