ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/6ΠΝΓ4690ΩΖ-ΤΗΖ.pdf