Διευκρίνιση σχετικά με την υπ’αρ. 45/2019 Διακήρυξη προμήθειας Θρεπτικών Υλικών